TraCS3

TracCS3 -projekti on Interreg Europe -rahoitteinen hanke, jossa partnerina Suomesta toimii   Suomen Itämeri-instituutti. Hanke kohdistuu alueellisten innovaatioekosysteemien kehittämiseen, ja sillä on kolme päätavoitetta: Ensinnäkin tavoitteena on tunnistaa sekä kaventaa kuiluja eri innovaatioekosysteemien välillä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa innovaatioekosysteemien alueidenvälistä/kansainvälistä yhteistyötä sekä linkittää alueita entistä vahvemmin kansainväliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ja verkostoihin. Hankkeessa on mukana kumppaneita seitsemästä eri maasta, joita ovat Suomen lisäksi, Belgia, Saksa, Liettua, Espanja, Romania sekä Hollanti. Hankkeen koordinaattorina toimii Hanze University of Applied Sciences.
 
Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa sekä kartoittaa erilaisia innovaatioekosysteemejä, sekä kehittää niiden välistä yhteistyötä alueiden välillä. Suomen Itämeri-instituutin erityisasiantuntijan, Johanna Vanneksen mukaan Suomessa erilaista alustataloutta sekä innovaatioekosysteemejä on ollut pitkään, mutta selvää linkkiä eri toimijoiden välillä ei ole ollut. Tämän vuoksi on tärkeää tehostaa alueiden välistä yhteistyötä syntyvien ja laajentuvien innovaatioekosysteemien sisällä ja sekä niiden välillä. Pirkanmaalla taustalla hankkeessa on älykkään erikoistumisen strategia (RIS3), ja kaksi sen painopistealueista: älykkään kaupungin ratkaisut sekä hyvinvoinnin ja terveyden palvelut ja järjestelmät. TraCS3:n päätuotos on alueellinen toimintasuunnitelma, jonka on määrä valmistua vuonna 2021.

 

Interreg Europen päättyvällä rahoitusohjelmakaudella 2014 – 2020 on kaikilla ollut yhteinen tavoite: kaikkien rahoitusta hakeneiden on tullut valita jokin politiikkainstrumentti, johon halutaan vaikuttaa. Pirkanmaan liiton kanssa päätettiin keskittyä alueelliseen kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmaan. Ohjelma keskittyy painopistealueisiin, joiden päämäärinä ovat uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, sekä tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Johanna Vanneksen mukaan kansainvälinen yhteisoppiminen ja investoinnit ovat tärkeitä Tampereelle ja Pirkanmaalle, ja sen toivotaan näkyvän etenkin tulevan rahoituskauden EAKR-hankkeissa, joihin toivotaan lisää kansainvälisiä elementtejä. Tavoitteena on saada rahoitus kohdistumaan kansainväliseen toimintaan.

Hankkeeseen mukaan lähteminen sujui mutkitta, koska Suomen Itämeri-instituutti on projektissa mukana partnerin roolissa. Myös hankkeen vetäjänä toimiva taho oli ennestään tuttu sekä luotettava toimija, joten päätös mukaan lähtemisestä oli helppo. ”Hankkeen pääkoordinaattori otti meihin yhteyttä hankkeen valmisteluvaiheessa, me tutkimme onko aihe relevantti ja sen jälkeen päätettiin lähteä mukaan”, Vannes kertoo.

Suomen Itämeri-instituutilla on paljon aikaisempaa kokemusta hankkeista, joissa ollaan itse päävastuussa, ja joissa koko paletti on omissa käsissä. Vannes toteaakin, että tällaisessa hankkeessa, jossa toimitaan partnerina, rooli on huomattavasti kevyempi myös rahoituksen hakemisen ja valmistelujen suhteen, sillä päävastuu rahoituksen hakemisesta on hankkeen pääkoordinaattoritaholla. ”Partnerina toimiminen on helpompi vaihtoehto, kuin itse projektin vetäjänä toiminen. Etenkin jos organisaatio tai henkilö vasta aloittelee työskentelyä EU-hankemaailmassa, niin partnerina mukaan lähteminen on kevyempi tie aloittaa”, Vannes toteaa. TraCS3-hankkeen valmistelussa Suomen Itämeri-instituutin rooliksi tuli laatia alueellinen toimintasuunnitelma yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa sekä siihen sopiva budjetti. Lisäksi Suomessa Interreg -hankkeisiin on mahdollista saada Työ- ja elinkeinoministeriöltä kansallista vastinrahaa, joten myös tämän hakemuksen laatiminen kuului alkuvalmisteluihin.

Suomen Itämeri-instituutin tehtävä on vastata hankkeen aktiviteeteista Tampereella. Hankkeen tiimoilta järjestetään kolme partnerikokousta vuodessa, ja syksynä 2019 kokous järjestettiin Tampereella. Kolmepäiväinen kokous piti sisällään vierailun Tampereelle, jonka aikana hankkeen partnerit tutustuivat Tampereen kaupungin kehittämistoimintaan sekä innovaatioekosysteemeihin.                                                                                                                         

Vannes kertoo, että Suomen Itämeri-instituutti on 26 vuodessa kerryttänyt paljon kokemusta erilaisista EU-hankkeista – paljon on opittu uutta ja vahvistettu osaamista organisaatio- ja yksilötasolla. ”Instituution alkuvuosina saatettiin lähteä hankkeisiin mukaan vaan kokeilemaan, mutta nyt kokemuksen myötä olemme tulleet tietoisemmiksi siitä, mihin instituutti pystyy. Viime vuosina olemme sitoneet hankkeet entistä paremmin Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan maakunnan linjattuihin tavoitteisiin. Emme myöskään lähde hankkeisiin mukaan ihan kenen kanssa tahansa, vaan valitsemme kumppanimme tarkasti, sillä haluamme olla varmoja esimerkiksi hankekumppaniemme sitoutumisesta.”, Vannes kiteyttää.

 

Vinkit hankevalmistelijoille:

  1. Valitse huolella, kenen mukaan lähdet hankkeeseen. Suomi pärjää erinomaisesti mm. erilaisissa innovointitilastoissa, ja välillä tuntuukin, että kaikki haluavat ottaa mallia sekä oppia Suomelta hyviä käytäntöjä. Tässä saattaa kuitenkin joidenkin kumppaneiden kanssa käydä niin, ettemme itse opi hankkeesta paljon uutta. Tietysti haluamme jakaa osaamistamme muille, mutta mielekkäämpää olisi työskennellä kumppanien kanssa, joilta voimme myös vastaavasti omaksua uusia hyviä käytäntöjä. Jotta myös me voimme oppia uutta, on tärkeää valita mukaan vahvoja kumppaneita. Näin ei vaan anneta, vaan myös saadaan.
  2. Verkostoidu fiksusti – myös omalla alueella. Koska EU-hankkeet ovat kansainvälisiä, ja tämän myötä myös kumppaneita on kansainvälisesti, välillä verkostoituminen saattaa unohtua vain kansainväliselle puolelle. Muista siis aktivoida ja verkostoitua myös oman alueesi toimijoiden kanssa. Näin saat parhaan hyödyn oman alueesi toimijoille.

 

Projekti: TraCS3 Fostering Interregional Collaboration and Support for Innovation Infrastructure in S3 key priority areas thought the Improvement of Regional Innovation Eco-systems

Rahoitusohjelma: Interreg Europe

Kokonaisbudjetti: 1 698 874 €

EU-tuen määrä: 85 % eli 1 444 042,90 €

Toteuttamisaika: 1.6.2018–31.5.2023 (phase I jatkuu 31.5.2021 saakka, minkä jälkeen kaksivuotinen phase II, joka on toimintasuunnitelmien toimeenpanoa ja monitorointia)

Pääkoordinaattori: Hanze University of Applied Sciences, Groningen

Hankkeen kotisivut  https://www.interregeurope.eu/tracs3/