SURE 

Ihmis- ja liikennevirtojen hallintaa ja tapahtumaympäristöjen turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä

SURE (Smart Urban Security and Event Resilience) on hanke, joka keskittyy ihmis- ja liikennevirtojen hallintaan ja tapahtumaympäristöjen turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyyn. Hankkeen kolme tärkeintä tavoitetta ovat: turvallisten tapahtumien ja kaupunkiympäristön takaaminen, turvallisuusuhkiin varautumisen parantaminen sekä turvallisuusteknologian kehittäminen ja integrointi. Hanke on Tampereen kaupungin vetämä ja siinä on kaupungin lisäksi mukana seitsemän eri toimijaa: Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Suomen Itämeri-instituutti, Business Tampere, Nokia Solutions & Networks, Securitas sekä Insta Group.  

– Idea hankkeeseen syntyi Pirkanmaan turvallisuusklusterin sisällä, kertoo etenkin hankkeen rahoituksen varmistamisen parissa työskentelevä Suomen Itämeri-instituutin erityisasiantuntija Minna Säpyskä-Aalto. Kyseinen klusteri yhdistää viranomaiset, yritykset, sekä oppi-, koulutus- ja tutkimuslaitokset, ja klusterin sisällä eri toimijat tekevät yhteistyötä turvallisuuteen liittyvien teemojen parissa. Myös Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelmassa tapahtumaturvallisuus on nostettu tärkeäksi teemaksi. Suurin osa hankkeen toimijoista kuului jo valmiiksi Pirkanmaan turvallisuusklusteriin ja tunsi toisensa jo ennalta. Hankkeeseen on pyritty valitsemaan sellainen toimijoiden joukko, joiden osaaminen tukee toinen toisiaan ja jotka kykenevät vastaamaan hankkeessa asetettuihin haasteisiin. 

Hankkeessa pyritään siihen, että tapahtumaympäristöjen turvallisuusuhkia pystytään ennaltaehkäisemään tunnistamalla muutoksia ihmis- ja liikennevirroissa analytiikan avulla. Tietoa ihmis- ja liikennevirroista kerätään sensoreiden, kuten valvontakameroiden avulla. Hankkeessa järjestetään myös kaksi turvallisuussimulaatioharjoitusta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Simulaatioiden avuilla harjoitellaan ja testataan esimerkiksi tapahtumaevakuointia 3D-mallinnuksen kautta. 

– Koska hanke nojaa niin vahvasti teknologian ja tekoälyn käyttöön, on hankkeen sosiaalinen hyväksyttävyys erittäin tärkeää, kertoo hankkeen Tampereen kaupungilla työskentelevä projektipäällikkö Anniina Autero. Hankkeeseen onkin osallistettu hyvin monipuolisesti kuntalaisia ja asiantuntijoita esimerkiksi haastatteluilla, työpajoilla ja kyselyillä, joiden avulla on selvitetty tapahtumakävijöiden kokemuksia turvallisuuden tunteesta. – Hankkeen palvelulupaukseen kuuluu se, että tapahtumavierailijat saavat turvallisuuden tunteen kokemuksen käydessään tapahtumissa. Turvallisuuden tunteen ja tapahtumien tunnelman tasapainon säilyttäminen on tärkeää, eikä hankkeessa hyödynnettävä tekoäly saa aiheuttaa häiritsevää turvallisuuskontrolloinnin tunnetta, Autero kuvaa.  

Ihmis- ja liikennevirtojen hallinnan lisäksi hankkeessa pyritään varautumaan analytiikan avulla myös muihin turvallisuusuhkiin, kuten sään ääri-ilmiöihin. Sensorien avulla kaupunkiympäristöstä kerätään tietoa, josta analytiikan avulla etsitään mahdollisia poikkeamia. Hankkeessa keskitytään etenkin Keskustorin ja Ratinan stadionin ihmis- ja liikennevirtojen analysointiin, mutta käytettyjä ratkaisuja pyritään skaalaamaan myös muille alueille kaupungissa. Tämän lisäksi osa hankkeen budjetista käytetään kaupunki-infrastruktuurin täydentämiseen esimerkiksi investoimalla valaistukseen, liikenteen ohjaamiseen, kameroihin ja opastuksiin.   

Rahoitusta Urban Innovative Actions -ohjelmasta

Hanke saa rahoitusta noin 3 200 000 euroa Urban Innovative Actions – ohjelmasta (UIA), joka keskittyy vastaamaan kaupunkiympäristöjen kohtaamiin haasteisiin. UIA eroaa monista muista EU:n rahoitusohjelmista siten, että sen rahoittamiin hankkeisiin ei vaadita kumppaneita muista EU:n jäsenmaista. – Päätimme hakea UIA-rahoitusta, koska koimme, että pirkanmaalaisilla toimijoilla on paljon annettavaa ja osaamista kaupunkiturvallisuuden alalla, kertoo Säpyskä-Aalto. Hän myös kuvailee UIA-rahoituksen hakemista helpommaksi ja kevyemmäksi verrattuna Horisontti Eurooppa -ohjelmaan. Vaikka SURE koostuukin vain pirkanmaalaisista toimijoista, on se silti aktiivisesti mukana eurooppalaisten toimijoiden verkostoissa. – Verkostoista on saatu tukea esimerkiksi hankkeen drone-kehitykseen ja täten parempien tulosten saavuttamiseen, kertoo Autero. – SURE-hankkeesta on syntynyt myös jatkoideoita hankkeen teemoihin liittyen, joita mahdollisesti tulevaisuudessa kehitetään eri kokoonpanoilla, kertoo Säpyskä-Aalto.  

UIA-ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) alainen ohjelma, josta rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään ratkaisemaan kaupungeissa esiintyviä haasteita. Kaupungeissa esiintyvät haasteet voivat liittyä esimerkiksi työllisyyteen, muuttoliikkeeseen tai demografiaan. UIA:n tarkoituksena on tukea kaupunkeja innovatiivisten ja luovien ratkaisujen testaamisessa, joihin ei muuten olisi mahdollista saada rahoitusta niiden korkean riskin vuoksi. Tuettavan hankkeen ratkaisun tulee olla sellainen, jota ei ole testattu aikaisemmin ja joka saa aikaan positiivisen muutoksen kaupunkiympäristössä. Hankkeiden tulee olla myös innovatiivisia, osallistavia, korkealaatuisia, mitattavia ja siirrettäviä. UIA on jaettu 14 eri aiheeseen, joista esimerkkinä on ilmanlaatu, kiertotalous sekä kaupunkiturvallisuus, johon SURE kuuluu.  

SURE-hanke on kolmivuotinen ja se käynnistettiin vuonna 2019. Koronapandemian vuoksi hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja ei ole päästy testaamaan tapahtumissa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. – Muutokset aikataulussa ovat kuitenkin mahdollistaneet sen, että ratkaisujen kehittämiseen on pystytty käyttämään enemmän aikaa, Autero kertoo. Kehitettyjä ratkaisuja on kuitenkin onnistuttu pilotoimaan vuoden 2020 kesällä sekä jouluna 2020. Hankkeen tavoitteena on päästä testaamaan kehiteltyjä ratkaisuja mahdollisesti vuoden 2021 kesän lopulla järjestettäviin tapahtumiin sekä vuoden 2022 kesällä järjestettäviin tapahtumiin.  

Koronapandemiasta huolimatta hankkeen projektipäällikkö Autero kokee hankkeen sujuneen erittäin hyvin. – Hankkeessa on mukana erittäin koulutettu, osaava, innostunut ja myönteisesti ajatteleva porukka, jolla on hyvin ratkaisukeskeinen lähestymistapa ongelmiin. Pientä haastetta johtamiseen on luonut hankkeen toimijoiden suuri lukumäärä, sillä on tärkeää, mutta samalla haastavaa, että kaikkien toimijoiden mielipiteet ja näkemykset pystytään huomioimaan. – Hankkeessa on myös alusta asti ollut tärkeää yhdistää teknologinen ja yhteiskuntatieteellinen näkökulma turvallisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa, Autero kertoo. – Erityisen tärkeää on myös ottaa huomioon veronmaksajien saama hyöty hankkeen toteutuksessa ja budjetoinnissa, Autero lisää.

Tulevaisuuden näkymiä 

Seuraavaksi hankkeessa on luvassa kesällä viranomaisten kanssa tehtävää harjoittelua ja siitä saatavien käyttökokemusten analysointia. Samoin tavoitteena on kehittää mittareita, joilla voidaan mitata ja mallintaa turvallisuusinstrumentteihin investointien hyötyjä. Tavoitteena on huolehtia tapahtumien turvallisuudesta niin, ettei sitä koeta häiritseväksi. Pidemmän aikavälin tavoitteena on myös huolehtia siitä, että hankkeessa hyödynnetyt ratkaisut tulevat pysyväksi osaksi kaupunkiympäristöä. 

Säpyskä-Aallon kolme vinkkiä hankevalmistelijoille: 

  1. Ole ajoissa liikkeellä. Kiireessä ei synny hyvää jälkeä.  
  2. Huolehdi siitä, että hankkeen taustalla on aito tarve kehittää jotakin, sillä tarkoituksena ei ole rahoittaa vain olemassa olevaa toimintaa 
  3. Huolehdi siitä, että löydät hankkeeseen sopivat kumppanit, joiden vahvuudet ruokkivat toisiaan 

 

Projekti: SURE (Smart Urban Security and Event Resilience) 

Rahoitusohjelma: Urban Innovative Actions (UIA) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)     

Kokonaisbudjetti: 4 007 419,00€ 

EU-tuen määrä: 3 205 722€  

Toteuttamisaika: 9/2019-8/2022   

Pääkoordinaattori: Tampereen kaupunki 

Hankkeen kotisivut