MARIE

Pirkanmaan liitto on mukana EU:n Interreg Europe -ohjelmasta rahoitetussa MARIE-hankkeessa (MAinstreaming Responsible Innovation in European S3). Hanke alkoi vuoden 2017 tammikuussa ja jatkuu vuoden 2021 joulukuuhun asti. Hankkeen tarkoitus on edistää  vastuullista innovaatiotoimintaa (Responsible Research and Innovation, RRI) eurooppalaisten alueiden innovaatiopolitiikassa.Vastuullisessa innovaatiotoiminnassa tutkimuksen avulla tuotettuja innovaatioita pyritään tuomaan lähemmäs yhteiskuntaa niin, että innovaatiot tukevat yhteiskunnan arvoja ja tarpeita ja siten toteuttavat yhteistä tulevaisuuttamme. Se toimii laaja-alaisena arviointikehikkona, jota voidaan hyödyntää arvioitaessa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Pirkanmaalta hankkeessa on Pirkanmaan liiton lisäksi mukana myös Tampereen yliopisto.Innovaatiopolitiikan tarkoituksena on kehittää ja tukea Pirkanmaan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

 
EU-rahoitusohjelmien instrumentteja pyritään jatkuvasti kehittämään hankkeiden avulla. MARIE-hankkeessa tähdätäänkin nimenomaan rahoitusinstrumenttien kehittämiseen. Hankkeen edetessä on todettu, että vastuullisen innovaatiotoiminnan käytännöistä ei Euroopasta juurikaan löydy esimerkkejä. Tämän seurauksena Pirkanmaalla onkin hankkeen puitteissa saavutettu Euroopankin tasolla merkittävä edistysaskel. Hankkeen ansiosta Pirkanmaalla on Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) onnistuttu lisäämään erillinen vastuullisuusindikaattori.
 
Tutkimuksen- ja innovaatiotoiminnan tarkastelu vastuullisesta näkökulmasta on varsin uusi konsepti, mutta MARIE-hankkeen projektipäällikkö Tiina Ramsted-Sen Pirkanmaan liitosta uskoo sen merkityksen tulevaisuudessa kasvavan. Viimeaikaisten teknologisten muutosten, kuten tekoälyn ja geenimanipulaation kehittymisen myötä on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota kokonaisvaltaisesti kaikkiin vastuullisuuden teemoihin. Samalla on myös tärkeää laaja-alaisesti arvioida tutkimuksen tarkoitusta, sekä sitä miten se vastaa yhteiskuntamme tarpeita, Ramsted-Sen jatkaa. RRI:n konsepti on jo itsessään olennainen ja tärkeä, mutta sen merkitystä lisää se, että Pirkanmaan liitossa EAKR-rahoitushaku päätettiin suunnata tekoälyyn. Tekoäly-teemaan keskittyminen toi mukanaan hyvän mahdollisuuden miettiä vastuullisuusindikaattorin lisäämistä valintaperusteisiin.
 
Hankkeen alussa tehdyn alkukartoituksen aikana katsottiin, millä tasolla vastuullisuus alueellisesti on tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Pirkanmaalla eettisyyden teema ja eettinen tarkastelu innovaatiorahoituksessa osoittautui muita osa-alueita heikommaksi. Tätä heikkoutta onkin pyritty hankkeen puitteissa paikkaamaan. Vastuullisuusindikaattorista luotiin malli ja siihen sisällytettiin neljä elementtiä, joita haluttiin hankkeiden arvioinneissa tarkastella. Teemat ovat eettisyys, osallistaminen, turvallisuus ja luotettavuus, sekä avoimuus ja läpinäkyvyys, kertoo Ramsted-Sen.Indikaattorin luominen tehtiin tiiviissä pirkanmaalaisessa yhteistyössä Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa.
 
Vastuullisuusindikaattorin lisääminen oli merkittävä uudistus, sillä vastaavaa ei vielä suomalaisesta innovaatiopolitiikasta löytynyt. Indikaattori on herättänyt kiinnostusta myös muualla Euroopassa. Pirkanmaan liitto on esitellyt indikaattoria muutamalle eurooppalaiselle hankkeelle. Ramsted-Sen kertoo, että indikaattorin sisältämät kriteerit on pyritty luomaan niin, että sen käyttö olisi mahdollista sellaisenaan minkä tahansa rahoitusteeman yhteydessä. Myös hankkeen kumppanimaissa vastuullisuusindikaattorista ollaan erittäin kiinnostuneita. Vastuullisen innovaatiotoiminnan implementoimiseksi käytäntöön MARIE-hankkeessa mukana olevat maat ovat rakentaneet itsellensä toimenpidesuunnitelmaa, jonka avulla tavoitteeseen pyritään pääsemään.
 
Vastuullisuusindikaattorin lisäämisellä hakukriteereihin on ollut vaikutusta rahoitushakemuksiin. Ensinnäkin EAKR-rahoitushakemuksia on tullut uusilta hakijoilta, eli hakijoilta, jotka eivät ole aikaisemmin kyseistä rahoitusta hakeneet. Toiseksi, vastuullisuus oli pystytty sisällyttämään hankkeisiin varsin monenlaisilla, relevanteilla tavoilla. Ehkä toistaiseksi tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että vastuullisuus-teeman lisääminen hakukriteereihin on saanut hakijat yhdessä miettimään tutkimus- ja innovaatiopolitiikan vastuullisuutta, sekä kehittämään uusia keinoja joilla vastuullisuus voidaan viedä käytäntöön. MARIE-hanke jatkuu vielä vuoden 2021 loppuun asti. Kesään 2019 mennessä hankkeen puitteissa oli jo pystytty ottamaan merkittäviä kehitysaskeleita vastuullisuus-teeman puitteissa koko Euroopan tasolla. Vastuullisuusindikaattorin esittelyä eurooppalaisille toimijoille jatketaan tavoitteena lisätä vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa.
 
Rahoitusohjelma: Interreg Europe -ohjelma
Kokonaisbudjetti: 1 906 855 € (Pirkanmaan saama osuus noin 240 000 €)
Toteuttamisaika: tammikuu 2017 – joulukuu 2021
Partnerikokoonpano: 10 partneria, 8 maasta
Pääkoordinaattori: CISE – Centre for Innovation and Economic Development, Italia