iBuy

iBuy-hankkeen tarkoituksena on vauhdittaa innovointia julkisten hankintojen kautta. Projektin tavoitteena on edistää innovatiivisten hankintojen kehittämistä, jotta ne tukisivat entistä paremmin alueellisia innovaatiopainopisteitä, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä sekä aluekehitystä. Lisäksi tavoitteena on lisätä julkisten toimijoiden osaamista innovatiivisten hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä miettiä, miten innovatiivisia hankintoja voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin myös eri rakennerahastohankkeissa. Hanke antaa näköalapaikan siihen, miten innovatiivisia julkisia hankintoja hyödynnetään eri puolilla Eurooppaa tällä hetkellä ja millaiset kehittämistoimet olisivat vielä tarpeen, jotta innovatiiviset hankinnat olisivat keskeinen strateginen työkalu alueiden kehittämisessä.

iBuy-hanke saa rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta ja sen kesto on 4,5 vuotta. Hanke on oiva kanava tuoda suomalaista hankintaosaamista esille eurooppalaisessa viitekehyksessä. Hankkeen suomalaisella partnerilla Suomen Itämeri-instituutilla on kiitollinen rooli, sillä se saa tehdä hankkeessa yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa, joka on edelläkävijä innovatiivisten ja kestävien hankintamallien hyödyntämisessä. iBuy-hanke on hyvä kanava viedä alueellisia innovatiivisia hankintaesimerkkejä muiden eurooppalaisten alueiden tietoisuuteen. Myös Pirkanmaan liitto on hankkeessa mukana aktiivisena alueellisena kehittäjänä. Hanketta koordinoi Liettuan innovaatiokeskus (Lithuanian Innovation Centre) ja muita partnerimaita ovat Latvia, Kreikka, Espanja, Romania ja Portugali.

Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena hankkeessa on ollut tunnistaa sekä suomalaisia että eurooppalaisia projekteja, joissa innovatiivisia hankintamenetelmiä voidaan hyödyntää. Suomen Itämeri-instituutin erityisasiantuntijan Minna Säpyskä-Aallon mukaan hankintaosaaminen ei ole vielä kaikkialla sellaisella tasolla, että innovatiivisia julkisia hankintoja pystyttäisiin määrätietoisesi hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi hankintaosaamisen lisääminen on yksi hankkeen tärkeä tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi Pirkanmaan liitto on suunnitellut syksylle 2020 webinaarimuotoista koulutussarjaa. Toteutuksessa on ollut hyvin aktiivisesti mukana myös kansallinen Keino-osaamiskeskus.

Hankkeeseen mukaan lähteminen käynnistyi siten, että hakkeen koordinoija eli Liettuan Innovaatiokeskus pyysi Itämeri-instituuttia hankkeen partneriksi, sillä he halusivat mukaan suomalaista osaamista juuri Pirkanmaalta.

 
Hankkeen vetäjä Liettuan innovaatiokeskus kysyi Suomen Itämeri-instituuttia hankkeeseen mukaan, koska suomalaista osaamista haluttiin mukaan juuri Tampereen seudulta. Itämeri-instituutti on haluttu yhteistyökumppani EU-hankemaailmassa, sillä organisaatiolla on yli 25 vuoden kokemus eurooppalaisesta aluekehittämisestä ja EU-hankkeissa toimimisesta. Yhteistyöpyyntöjä tulee siis organisaatiolle paljon. Liettuan Innovaatiokeskus oli Itämeri-instituutille ennestään tuttu yhteistyökumppani, jonka kanssa kehittämishankkeita oli toteutettu yhdessä jo aikaisemmin, joten päätös mukaan lähtemisestä oli helppo.

Säpyskä-Aalto myös kertoo, että hankepyyntöihin ja kumppanuuksiin mukaan lähtemiseen vaikuttaa vahvasti se, mikä on hankkeen aihe ja kuinka vahvasti se tukee Tampereen kaupunkikehittämis strategioita. Mikäli teema ja aihe sopivat tähän kehykseen, sekä mukana olevat kumppanit hyviä, niin mukaan on mielekästä lähteä, Säpyskä-Aalto kertoo.

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on merkittävässä roolissa hankkeen toteutuksessa. Säpyskä-Aallon mukaan heti alussa mm. Pirkanmaan liiton kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Yhdessä mietittiin miten hanke voisi parhaiten tukea alueen tavoitteita. Näitä on muokattu matkan varrella moneen kertaan. Lisäksi koottiin paikallinen asiantuntijaryhmä, jonka kanssa kokoonnutaan puolen vuoden välein. Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on tukea hanketta. Asiantuntijaryhmä tekee ajankohtaisia nostoja aluekehittämiseen liittyen ja miettivät, miten innovatiivisia julkisia hankintoja voitaisiin niissä hyödyntää.

iBuyn tavoitteet Pirkanmaalla:

  • Tuoda innovatiiviset julkiset hankinnat mukaan strategiselle tasolle ja osaksi hankintojen johtamista.
  • Lisätä innovatiivisten julkisten hankintojen tekemistä käytännössä -> erityisesti kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –ohjelman kautta.
  • Tunnistaa hankkeita, joissa innovatiivisia hankintamenettelyjä voitaisiin hyödyntää. lisätä osaamista innovatiivisista julkisista hankinnoista ja niiden johtamisesta.

Rahoituksen hakuprosessia Säpyskä-Aalto kuvailee kevyeksi, sillä Itämeri-instituutti toimi hankkeessa partnerina. Itämeri-instituutin piti toimittaa tarvittava materiaali sekä informaatio organisaatiostaan sekä Pirkanmaasta ja tämän lisäksi kehitysrahoitusohjelmasta, joka hankkeessa oli kohteena.

Puhuttaessa siitä, mitä uusi oivalluksia hanke on tuonut, Säpyskä-Aalto kertoo, että hankkeessa mukana oleminen on ollut hänelle itselle hyvinkin opettavaista. Hankkeen alkaessa teema oli hänelle verrattain uusi ja teemaan piti siis perehtyä perin pohjin. Hän kertookin, että tämän perehtymisen ansiosta on oppinut, että julkisten hankintojen maailma saattaa näyttäytyä vaikeana ja tylsänäkin, mutta on alana sellainen, jonka avulla voidaan saada aikaan suuria asioita. Siihen tulisi siis ehdottomasti panostaa. Lisäksi hänen mukaansa kansainvälisten kumppanien kanssa toimiessa huomaa, että Suomessa innovatiivisten julkisen hankintojen tematiikka on edistynyttä. ”On hienoa olla mukana edelläkävijämaana, ja jakaa suomalaisia ja tamperelaisia hankintaesimerkkejä eurooppalaisille toimijoille, sillä niistä on varmasti paljon hyötyä”, Säpyskä-Aalto kiteyttää loppuun.

Vinkit hankevalmistelijoille:

  • Idean pitää aina lähteä oikeasta kehittämisen tarpeesta. Kun oikea tarve on olemassa, hankkeella on iso onnistumisen mahdollisuus.
  • Pitää osata kerätä hyvät ja aktiiviset osaavat partnerit mukaan. Kuitenkin on myös tärkeää olla avoinna uusille potentiaalisille toimijoille kumppaneina.
  • Valmisteluvaiheessa kannattaa olla aktiviinen, oli sitten vetäjä ja kumppani. Jo alussa aktiivisella osallistumisella voi varmistaa sen, että saa oikeanalaisen ja toimivan roolin hankkeessa. Tällöin myös hankkeen sisältöön pystyy vaikuttamaan enemmän.

 

Rahoitusohjelma: Interreg Europe

Kokonaisbudjetti: 1,471,100.00e

Pirkanmaalle ohjautunut budjetti (Suomen Itämeri-instituutti): 252 000e

Toteuttamisaika: 06/2028 – 11/2022

Pääkoordinaattori: Lithuanian Innovation Centre

hankkeen kotisivut: https://www.interregeurope.eu/ibuy/