CIRCUS+

Miten yhdistää tiede ja taide EU-rahoitteisessa hankkeessa? Millainen merkitys olemassa olevilla verkostoilla on hankkeen onnistumisen kannalta? Mitä on sosiaalinen sirkus? Sorin Sirkuksen taiteellinen johtaja Taina Kopra kertoo Erasmus+ -rahoitteisesta CIRCUS+-hankkeesta sekä antaa vinkkejä muille hankevalmistelijoille.

Sirkusala on nopeasti kehittyvä taiteen ja liikunnan ala ja kasvanut kiinnostus sirkustaidetta kohtaan on alkanut näkyä myös sirkuskouluissa pätevien opettajien tarpeena. Sirkuskoulut järjestävät monipuolisesti toimintaa eri-ikäisille ihmisille ja erityisesti sosiaalisen sirkuksen merkitys on kasvanut vuosien varrella. Sosiaalinen sirkus on sirkustoimintaa, jonka tarkoituksena on toimia välineenä muiden taitojen kehittämisessä.

Sosiaalisen sirkuksen avulla voidaan mm. ehkäistä syrjäytymistä tai auttaa maahanmuuttajia kotoutumisessa. Sirkus sopii mitä erilaisimmille ryhmille tai yksilöille ikään, sukupuoleen, tuen tarpeeseen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta.

Tampereella vuodesta 1985 toiminut Sorin Sirkus on nuorisosirkus, joka keskittyy erityisesti lasten ja nuorten sirkusharrastuksen edistämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Sorin Sirkus järjestää myös erilaisia lyhytkursseja, leirejä sekä muuta toimintaa. Sorin Sirkus on hyödyntänyt koko olemassa olonsa ajan aktiivisesti EU-rahoitusta toiminnassaan. Viimeisin isoin hanke, jossa Sorin Sirkus on ollut mukana, on Erasmus+ -rahoitteinen CIRCUS+ – Research on Youth and Social Circus Pedagogy –hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajankoulutuksen kehitystä tulevaisuudessa. Hanke alkoi vuonna 2014 ja loppui vuonna 2016.

Hankkeessa on vahvasti toiminut mukana nuoriso –ja sosiaalisen sirkuksen verkosto Caravan, joka on perustettu vuonna 2008. Verkostoon kuuluu kaikkiaan 28 jäsentä eri puolilta maailmaa ja verkoston tavoitteena on edistää sirkuskäytäntöjä nuorisokoulutuksessa ja järjestää erilaisia nuorisovaihtoja sekä koulutuksia. Verkosto on sitoutunut edistämään yhteistyötä myös sosiaalisen sirkuksen alalla.

Sorin Sirkus on Caravan-verkoston jäsen, jolloin hankkeen kumppanit löytyivät helposti pitkän yhteistyön ansiosta. Ensin hankkeessa selvitettiin ja analysoitiin, millaisia koulutuksia sirkusalalla on ja millaisia tarpeita uusille koulutuksille on eri maissa ja tutkitun tiedon pohjalta hankkeessa ryhdyttiin luomaan uutta ammattinimikettä, jolle luotiin tutkimuksen pohjalta sisältöä sekä määriteltiin, millaisia opintokokonaisuuksia koulutuksen tulisi sisältää.

Hankkeessa mukana ollut Sorin Sirkuksen taiteellinen johtaja Taina Kopra kertoo, että tarvetta tällaiselle koulutukselle on:”Kysyntää on ja tavoitteena on saada aikaan Euroopan tasoinen koulutus sekä samaan aikaan tutkia miten kansallinen koulutuskenttä vaikuttaa siihen.”

Tuttu verkosto antaa mahdollisuuden avoimuudelle

Kuten muissakin EU-hankkeissa, myös Erasmus+-hankkeissa verkostot ja yhteistyön toimivuus ovat avainasemassa hankkeen onnistumisen kannalta. Kopra korostaakin, että valmiiksi tutun verkoston kanssa oli helppoa lähteä tekemään töitä, kun eri kumppaneiden toimintatavat olivat jo tuttuja. Yhteistyö erilaisten maiden kanssa tuo kuitenkin oman lisämausteensa hankkeen etenemiseen: ”Maat sirkustaiteen alalla ovat hyvin erilaisia. Ranskassa on kymmeniä sirkuskouluja, kun taas Irlannissa työ on vasta alussa ja monta maata on siinä välissä.”, Kopra kertoo.

Yhteinen kieli tuottaa myös omalta osaltaan haasteita, kun asioiden käsitteleminen vieraalla kielellä voi viedä välillä aikaa. ”Isossa hankkeessa, vaikka tärkeintä on sisältö, niin kieli ja kulttuuri tuovat omat haasteensa.” Haasteiden ilmetessä tuttu ja avoin yhteisö on tärkeä voimavara: ”On ehdoton lähtökohta, että konsortio on tuttu ja avoin yhteisö, jossa jokainen uskaltaa sanoa oman mielipiteensä – oli se sitten negatiivista tai positiivista”, Kopra summaa.

Yliopistot ovat olleet myös vahvasti mukana CIRCUS+-hankkeessa. Yliopistot tuovat mukanaan ammattitaitoa ja tavan tutkia, mutta myös erilaisen toimintakulttuurin: ”Sirkuskouluissa toimitaan monesti taiteen säännöillä, kun taas yliopistoissa tieteen säännöillä. Asia ei kuitenkaan ole aiheuttanut suuria ongelmia.”

Kansainvälisyys olennainen osa sirkusalaa

Sirkusala on vahvasti kansainvälinen ala ja kansainvälisyys onkin sisäänrakennettua myös sirkuskoulujen toiminnassa. Sosiaalinen sirkus on myös vuosi vuodelta kasvanut ja toimintatapoja on tuotu Suomeen ulkomailta. Sorin Sirkus on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa EU-rahoitteisissa hankkeissa, erityisesti Erasmus+ sekä aiemmin Leonardo da Vinci –hankkeissa. Kopran mukaan EU-hankkeet ja kansainvälinen yhteistyö ovat olleet Sorin Sirkukselle merkittäviä: ”EU-rahoitteiset hankkeet ovat olleet hyvin tärkeitä; ne ovat mm. mahdollistaneet isompia hankerahoituksia. Kansainvälinen yhteistyö tuo oman lisäarvonsa toimintaan.”

Tulevaisuuden suunnitelmat

Aiemmista hankkeista saadut hyvät kokemukset ovat toimineet innoittajana lähteä hakemaan Erasmus+-rahoitusta myös tuleville hankkeille. Tällä hetkellä CIRCUS+ -hankkeelle ollaan hakemassa jatkoa CIRCUS++-hankkeeksi, jonka tavoitteena on tehdä opetussuunnitelmaa aiemmassa hankkeessa määritellylle ammattinimikkeelle ja osaltaan myös pilotoida suunnitelmaa. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitos hallinnoi hanketta: ”Yliopisto on tosi hyvin sitoutunut tähän mukaan ja tavoitteena on testata koulutusta Tampereen yliopistossa, mikäli hanke toteutuu”, Kopra kertoo.

Uutta hanketta hallinnoi Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitos

Vinkit hankevalmistelijoille

  1. Varaa riittävästi aikaa hakuprosessiin
  2. Tutustu kumppaneihin sekä hankemaailmaan
  3. Tutustu jo olemassa oleviin hankkeisiin ja verkostoihin
  4. Muista avoimuus – jokaisen kumppanin mielipide on tärkeä