InvestEU 

InvestEU on Euroopan unionin ohjelma, jolla vauhditetaan investointeja, innovaatioita ja työpaikkojen syntymistä Euroopassa. Ohjelma on jatkoa Euroopan strategisten investointien rahastolle, joka perustettiin vuonna 2015 osana silloisen komission puheenjohtajan Junckerin investointisuunnitelmaa. InvestEU-ohjelma yhdistää eri rahoitusvälineitä ja tukee investointeja, joita tarvitaan talouskasvun edistämiseksi. Investointien edistäminen tapahtuu lainojen, lainatakausten ja pääomasijoitusten kautta.  

InvestEU tarjoaa tukea myös eurooppalaisille kaupungeille Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ja koronapandemiasta toipumisessa. Tukea tarjotaan etenkin kestävän ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittämiseen sekä tutkimuksen ja innovaatioiden priorisointiin.  

Ohjelma koostuu kolmesta osasta, jotka ovat: 

  • InvestEU-rahasto: Rahaston tarkoituksena on 26,2 miljardin euron arvoisten takuiden kautta saada aikaan yli 372 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä sijoituksia kuluvan rahoituskauden aikana. Takuut hankitaan pääasiallisesti Euroopan investointipankille, mutta niitä tarjotaan myös jäsenmaiden pankeille ja kansainvälisille rahoituslaitoksille, jotka keskittyvät pk-yritysten tukemiseen. Investointien tarkoituksena on edesauttaa Euroopan elpymistä koronapandemiasta sekä EU:n pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista.  
  • InvestEU-tiedotuskeskus: Tiedotuskeskus tarjoaa teknistä tukea sijoitussuunnitelmien valmisteluun, kehittämiseen ja toimeenpanoon.  
  • InvestEU-portaali: Portaali tuo yhteen sijoittajia ja hankkeiden promoottoreita ja toimii sijoitusmahdollisuuksien alustana.  

Uudella ohjelmalla pyritään myös selkeyttämään ja yhtenäistämään rahoituksen ehtoja sekä helpottamaan ohjelmasta saatavan rahoituksen yhdistämistä muihin rahoitusmahdollisuuksin. Tämän selkeyttämisen ja yhtenäistämisen tarkoituksena on parantaa ohjelman tarjoaman rahoituksen houkuttelevuutta, sillä EU:n rahoitusinstrumentit on koettu hallinnollisesti raskaiksi. InvestEU:lla on myös korvattu monia aikaisempia ohjelmia, minkä tarkoituksena on ollut selkeyttää ja yksinkertaistaa rahoitusinstrumenttien rakennetta.  

EU:n jäsenmaat pystyvät myös ohjaamaan varoja ohjelmaan rakennerahastoista tai elpymis- ja tukivälineen kautta saaduista rahoista.  

Rahoituksen keskiössä ympäristöllinen ja sosiaalinen kestävyys  

Takuiden keskiössä on kestävyys, pk-yritykset ja innovaatiot, mikä tukee hyvin esimerkiksi Horisontti Eurooppa –ohjelmaa.  

EU-takuiden neljä painopistettä:  

  • Kestävä infrastruktuuri: 9,9 miljardia euroa  
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta: 6,6 miljardia euroa 
  • Pk-yritykset: 6,9 miljardia euroa 
  • Taitotason parantaminen: 2,8 miljardia euroa  

InvestEU-ohjelma tukee myös Vihreän kehityksen ohjelmaa, sillä vähintään 30 % InvestEU:lla tuetuista investoinneista ohjataan hankkeisiin, jotka edistävät EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kaikki neljä takuiden painopistettä tukevat hankkeita, joiden avulla EU pyrkii kohti hiilineutraaliutta. Hankkeiden ja investointikohteiden rahoitusta myös valvotaan eikä ympäristölle merkittävää haittaa aiheuttavien hankkeiden ole mahdollista saada rahoitusta ohjelmasta.  

 

ELENA

InvestEU:n lisäksi myös ELENA-aloitteesta (European Local Energy Assistance) tarjotaan investointitukea. ELENA:sta tuetaan paikallisia kestävän energian, liikenteen ja energiatehokkuuden projekteja. Energia-alan budjetti on 30 milj. euroa, liikenteen budjetti 5 milj. euroa ja energiatehokkuuden budjetti 97 milj. euroa. ELENA tarjoaa tukea projektin kehittämiseen sekä neuvontaa julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmille paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. ELENA:n avulla voidaan niputtaa yhteen useita pienempiä energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkeita suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotka kiinnostavat rahoittajia. Aloitetta hallinnoi komissio yhdessä Euroopan investointipankin kanssa.  

 

Tampereen ja Pirkanmaan investointirahoitusta saaneet hankkeet 

Tampereella ja Pirkanmaalla Euroopan investointipankki on tukenut viime vuosina esimerkiksi seuraavia hankkeita:

Euroopan investointipankki hallinnoi esimerkiksi seuraavia rahastoja ja palveluja:

Lue lisää täältä