Oikeusalan EU-rahoitus koostuu rahoituskaudella 2021–2027 kahdesta eri rahoitusohjelmasta, jotka ovat Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot eli CERV (rakentuu edellisen ohjelmakauden Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelman pohjalta) sekä Oikeusalan ohjelma. Ohjelmat muodostavat yhdessä EU:n uuden Oikeusalan, perusoikeuksen ja arvojen rahaston, joka edistää EU:n tavoitteita, joita ovat ihmisarvon- ja oikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja vähemmistöjen oikeudet. CERV-ohjelmaan on rahoituskaudella 2021–2027 käytettävissä 1,55 mrd. euroa. Vuosille 21–22 on käytettävissä 292 milj. euroa.

CERV-ohjelma jaetaan neljään ohjelmalohkoon, jotka ovat

  • Tasa-arvon, perusoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon lohko
  • Aktiivista kansalaisuutta koskeva lohko
  • Daphne-lohko
  • Unionin arvojen lohko.

Jokainen lohko sisältää eri tavoitteet. Yleisesti ohjelman tavoitteena on edistää EU:n yhteisten arvojen toteutumista sekä perusoikeuksia, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, kansalaisten, ja etenkin nuorten, aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista EU:ssa sekä ehkäistä erityisesti lapsiin, nuoriin ja naisiin sekä muihin haavoittavassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tukeminen, tiedotuksen ja koulutuksen järjestäminen koskien esimerkiksi eurooppalaista kulttuuria ja historiaa, ystävyyskaupunkitoiminnan toteuttaminen sekä tutkimus- ja seurantatoimet, joilla lisätään tietoa tilanteesta jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla.

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta hankkeilleen esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset, oikeus- ja hallintoviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen, selvitysten ja tutkimusten tekemiseen, seminaarien ja kampanjoiden järjestämiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.

Lue lisää rahoitushauista

Ohjelman esittely Oikeusministeriön sivuilla

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman esittely Opetushallituksen sivuilla 

 

Esimerkkihankkeita Pirkanmaalta

From Eurosceptisism to Euro-Curiosity

on Tampereen Valo-Valmennusyhdistys ry:n koordinoima Kansalaisyhteiskuntahanke, joka sai rahoitusta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (KE-ohjelma on nyt osa CERV-ohjelmaa). Hankkeen taustalla on euroskeptisyyden kehitys, ja sen tavoitteena on tehdä EU:sta ymmärrettävämpi sekä lisätä uusia näkökulmia ja kiinnostusta EU:hun. Hankkeessa kerätään unioniin liittyviä tarinoita ja tuodaan niistä esiin uusia näkökulmia, joista keskustellaan osallistujien kesken.

From Eurosceptisism to Euro-Curiosity alkoi alkuvuodesta 2020 ja se loppuu 2021 elokuussa. Hanke sai Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta 73 330 euroa.

Lue lisää hankkeen sivuilta

 

Mänttä-Vilppula – Simmern, Keeping Touch 2021!

on Mänttä-Vilppulan kaupungin koordinoima kuntien välisen yhteistyön hanke, joka sai rahoitusta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (nyk. osa CERV-ohjelmaa). Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen erilaisia sosiaalisia ryhmiä sekä instituutioita Mänttä-Vilppulan ja saksalaisen Simmernin kunnista keskustelemaan asumisesta ja elämänlaadusta. Projektissa järjestetään kuntienvälinen konferenssi, jossa on keskusteluja, työpajoja ja luentoja.

Mänttä-Vilppula – Simmern, Keeping Touch 2021! -hanke alkoi vuoden 2020 huhtikuussa ja päättyy vuoden 2022 lopulla. Se sai Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta 7560 euroa.

Lue lisää hankkeen sivuilta