Erasmus+ -ohjelman koulutusosio tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kouluttautumiseen, opiskeluun ja harjoitteluun verkostojen ja rahoituksen tuella. Erasmus+ tarjoaa lisäksi oppilaitoksille ja organisaatiolle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa.

Koulutuksen rahoitusosuus Erasmus+ -ohjelmassa on suurin. Suomessa ohjelma rahoittaa yli puolet korkea-asteen ja ammatillisten opiskelijoiden ulkomaanjaksoista ja on näin tärkein kansainvälistä toimintaa rahoittava ohjelma.

Erasmus+ – ohjelma tukee eri koulutusasteita: yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä korkea- ja aikuiskoulutusta.

Yleissivistävä koulutus: ohjelma tukee eurooppalaisten koulujen ja päiväkotien yhteistyötä ja niiden välistä oppilas- ja henkilöstövaihtoa.

Ammatillinen koulutus: ohjelma tukee opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoja sekä oppilaitosten ja organisaatioiden kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.

Korkeakoulutus: ohjelma tukee korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi Erasmus+ edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä ja laatua.

Aikuiskoulutus: ohjelma tukee aikuisten oppimisen parissa toimivien organisaatioiden kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä. Erasmus+ mahdollistaa verkostoitumisen ja aikuiskoulutuksen osaamisen kehittämisen Euroopassa.

Huom. myös akkreditointi eli eräänlainen laatuvarmistettu Erasmus+ -jäsenyys; koulutuksen osalta tarkoittaa ennen kaikkea siirtymistä yksittäisistä liikkuvuustoiminnoista kohti suunnitelmallista, monivuotista ja strategista kansainvälisyystoimintaa. Ks. tarkemmin https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle

Erasmus+ -ohjelman koulutukseen liittyvinä tavoitteina on tukea elinikäisen oppimisen avulla ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä ja edistää näin kestävää kasvua, laadukkaita työpaikkoja, sosiaalista koheesiota sekä innovointia ja vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Erasmus+ on keskeinen väline eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi, ja sillä tuetaan eurooppalaisen strategisen koulutusyhteistyön toteuttamista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla sekä tähän liittyviä alakohtaisia ohjelmia.

Ohjelman erityistavoitteina on edistää oppimiseen liittyvää henkilöiden ja ryhmien liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, laatua, osallisuutta ja tasapuolisuutta, huippuosaamista, luovuutta ja innovointia koulutusalan organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla.

Kaikki koulutuksen alalla toimivat julkiset tai yksityiset elimet voivat hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta. Oppimiseen liittyvän liikkuvuuden ja kumppanuushankkeiden hakuajat ovat toukokuussa. Niihin haetaan rahoitusta Opetushallituksen kautta.

Euroopan komission koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto EACEA:sta ovat touko-syyskuun aikana haettavissa muun muassa Erasmus Mundus -maisteriohjelmat, ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ja Jean Monnet -toiminnot. Uutena suoraan EACEA:sta haettavana toimintona on Erasmus+ Teacher Academies -toiminto, jonka avulla kehitetään opettajankoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä.

 

Erasmus+ koulutusalan esimerkkihankkeita Pirkanmaalta

Developing Multiliteracy Skills in a European Way – hanke henkilöstön kehittämiseksi on Kangasalan kaupungin vuosien 2019–2022 hanke, jolla tarjotaan lasten ja nuorten opetuksen alalla työskentelevälle henkilöstölle uusia keinoja monilukutaidon opetukseen. Hankkeessa järjestetään kursseja, jotka käsittelevät monilukutaidon eri osa-alueita, kuten ihmissuhde- ja digitaitoja. Hyväksi havaittuja uusia toimintatapoja kerätään ja jaetaan kollegojen kanssa. Erasmus+ -ohjelman avaintoimista hanke liittyy Avaintoimeen 1 – Henkilöiden liikkuvuus.

Projektin tavoitteena on tukea henkilöstön ammatillista kehitystä vahvistamalla sen kykyä muuttaa Kangasalan koulujen pedagogisia toimintatapoja monilukutaitoa vahvistavasti. Hyväksi havaittuja toimintatapoja pyritään keräämään ja jakamaan kollegojen kanssa. Tavoittaakseen kaikki alueen koulut ja oppijat Kangasala on muodostanut seitsemän alakoulun, yhden yläkoulun, yhden yhtenäiskoulun, Kangasalan lukion kanssa ja Kangasalan opetuspalveluiden kanssa konsortion.

Kangasalan kaupungin Developing Multiliteracy Skills in a European Way -hanke sai Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta 84 730 euroa. Hankkeen osallistujat saavat Erasmus+ -ohjelmasta ja eTwinningistä (Eurooppalaisten koulujen yhteisö) käyttöönsä myös verkostot, joita he voivat hyödyntää tulevissa yhteistyöhankkeissaan.

Hanke Erasmus+ -hanketietokannassa


Find Your Way Through Art
– Tammerkosken lukion koordinoima hanke, jossa kumppaneina toimivat koulut Espanjasta, Italiasta, Saksasta ja Tšekistä. Vuosien 2015–2017 aikana toteutetussa hankkeessa yhdistyivät yrittäjyys ja taide, kun koulujen opiskelijat järjestivät yhteistyössä yhteensä viisi erilaista kulttuuritapahtumaa. Esimerkiksi Tšekin Jihlavassa järjestettiin muotinäytös ja Tampereella taidenäyttely. Samalla opiskelijat pääsivät tapaamaan myös kulttuurialan ammattilaisia, joilta he saivat ideoita projekteihinsa ja konkreettista kuvaa alalla työskentelystä. Hankkeeseen saatiin Erasmus+ -rahoitusta 165 730 euroa.

Onnistuneen hankkeen ainekset nettisivuillamme

Find Your Way Through Art Erasmus+ -hanketietokannassa

 

EduEnvi – Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jonka tarkoituksena on modernisoida ja kansainvälistää Kazakstanin ja Venäjän korkeakoulutusta kestävässä jätehuollossa. TAMK:n yhteistyökumppaneina toimivat kolme yliopistoa Venäjältä, kolme yliopistoa Kazakstanista sekä Kazakstanin opetusministeriö. Euroopasta yhteistyössä ovat yliopistot Espanjasta ja Tanskasta.

Hankkeessa on kehitetty kestävän jätehuollon ympärille kahdeksan erilaista oppimismoduulia, jotka toteutetaan verkkokursseina. Kehitetyt kurssit muodostavat 60 opintopisteen kokonaisuuden, josta toivotaan tulevaisuudessa omaa maisteriohjelmaa. Lisäksi hankkeen tiimoilta on esimerkiksi toteutettu webinaareja ja työpajoja sekä suunniteltu kestävän jätehuollon opetussuunnitelma.

EduEnvi on korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishanke, mikä osaltaan selittääkin hankkeen laajaa yhteistyöverkostoa ja rahoituksen määrää. Erasmus+ -rahoitusta hankkeeseen saatiin lähes miljoona euroa, minkä lisäksi kumppanimaat ovat myös antaneet hankkeelle omaa rahallista panostaan.

Onnistuneen hankkeen ainekset nettisivuillamme

Hankkeen nettisivut

EduEnvi Erasmus+ -hanketietokannassa