Keskisen Itämeren ohjelma 

Keskisen Itämeren ohjelma eli Central Baltic programme on eurooppalainen rajat ylittävä rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä osallistuvien maiden välillä. Ohjelman budjetti on 118 miljoonaa euroa kaudelle 2021–2027. Yhden projektin suurin mahdollinen budjetti voi olla 4 miljoonaa euroa ja normaali kesto projektille on noin 2–3 vuotta. Ohjelman tarkoituksena ja tavoitteena on rahoittaa korkealaatuisia projekteja Euroopan aluekehittämisen rahaston rahoittamina. Rahoituksen avulla ratkotaan yleisiä ongelmia yhdessä maiden rajat ylittäen.  

Keskisen Itämeren ohjelman tavoitteet ja teemat vuosille 2021–2027:  

 • Innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen 
  • Lisätään pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä 
  • Enemmän uusia, nopeasti kasvavia yrityksiä 
 • Parempaa ympäristön ja raaka-aineiden käyttöä 
  • Yhdistettyjä kiertotalouden ratkaisuja 
  • Rannikon ja meren ympäristön parantaminen 
  • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
 • Paremmat työllisyysmahdollisuudet 
  • Työllisyysmahdollisuuksien lisääminen työmarkkinoilla 
 • Paremmat julkiset palvelut 
  • Julkisten palveluiden ja julkisten ratkaisujen parantaminen kansalaisia varten 

Keskisen Itämeren ohjelma on suhteessa melko pieni rahoitusohjelma, jossa osallistuviin maihin kuuluu vain Viro ja alueita Suomesta, Ruotsista ja Latviasta. Ohjelmamaiden alueita on yhteensä 27. Ohjelmamaissa projektiin voivat osallistua julkiset tahot, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot sekä yksityiset yritykset riippuen projektista.  

Keskisen Itämeren ohjelmaa hallinnoi sen oma sihteeristö, joka on osana Varsinais-Suomen aluevaltuustoa. Projektin hallintoviranomaisena toimii myös Varsinais-Suomen aluevaltuusto. Ohjelman sihteeristö tekee yhteistyötä myös osallistuvien maiden yhteyshenkilöiden kanssa, jolloin ohjelmasta on mahdollista saada lisätietoa myös maiden kansallisilla kielillä.  

 

Esimerkkihankkeita Pirkanmaalta:

MAMYFU – Making my future (2019-2021) 

Making my future – Enhancing lives of young people –hanke kehitti ja pilotoi menetelmiä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Tampereen ammattikorkeakoulu toimi hankkeen koordinaattorina ja yhteistyötahoja oli Virossa ja Latviassa. EU-rahoitusta hanke sai 153 285 euroa. 

Hankkeen kotisivut 

Lakesperience (2018-2020) 

Lakesperience oli seitsemän Keskisen Itämeren alueen toimijan yhteistyöhanke, jota veti Suomen Itämeri-instituutti. Hankkeessa oli Tampereelta mukana myös Visit Tampere sekä Ekokumppanit Oy. Pirkanmaalaisten toimijoiden lisäksi hankkeessa oli toimijoita mukana myös Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Hankkeen tarkoituksena oli tehdä hankkeeseen osallistuvien alueiden järvistä yhteinen turistikohde, jonne pyrittiin houkuttelemaan erityisesti saksalaisia turisteja. EU-rahoitusta hanke sai 933 000 euroa.  

Hankkeen kotisivut 

ARC eli Active Refugees in the Community (2017-2019)

ARC-hankkeen tavoitteena on saada pakolaistaustaiset maahanmuuttajat osallistumaan mielekkääseen toimintaan ja vuorovaikutukseen paikallisyhteisön kanssa tarjoamalla heille järjestelmällistä opastusta käytännön toiminnoissa, kuten rakentamisessa ja maanviljelyssä, sekä tarjoamalla heille tilaisuuksia kulttuuriseen vuorovaikutukseen ja kielitaidon harjoitteluun. Näin voidaan ehkäistä syrjäytymisen ja marginalisaation kielteisiä vaikutuksia. Hanke sai rahoitusta 198 570 euroa. 

Hankkeen kotisivut

Fineex-music (2016-2019)

FINEEX Music -hanke helpottaa monialaisten palvelujen ja tuotteiden yhteistä kehittämistä ja uusien vientimahdollisuuksien avaamista Japanissa suomalaiselle ja virolaiselle musiikkiteollisuudelle sekä muille aloille, joille vientiyhteistyö musiikkiteollisuuden kanssa voi tuoda lisäarvoa. Projektin pääyhteistyötoimijana toimii Tampereen ammattikorkeakoulu ja muina toimijoina on muita suomalaisia ja virolaisia toimijoita. Projekti sai rahoitusta 906 607 euroa ohjelmalta. 

Hankkeen kotisivut

BELT (Baltic entrepreneurship laboratories) (2015-2018)

BELT-hankkeessa luodaan uusia yhtenäisiä Keskisen Itämeren yrityksiä ja aloittavien yritysten välistä yhteistyötä Keskisen Itämeren alueella. Hankkeessa kehitetään yhteisiä ja yhteistyöhön perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia teemalla “Smart City”, joka on EU:n tasolla ja monissa alueellisissa innovaatiopolitiikoissa ensisijainen tavoite monialaisten älykkäiden innovaatioiden tukemiseksi. Hanke sai rahoitusta 843 907 euroa. 

Hankkeen kotisivut

Waterchain (2015-2018) 

Projektin tavoitteena oli vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden kulkeutumista Itämereen. Pirkanmaalta mukana oli Pyhäjärvi-instituutti, joka koordinoi toimenpiteitä koko Suomen hankealueella. Yhteistyökumppaneita oli Ruotsista, Ahvenanmaalta, Virosta ja Latviasta. Hanke sai 2 029 057 euroa rahastolta. 

Hankkeen kotisivut