Itämeren alueen ohjelma

Itämeren alueen ohjelma eli Baltic Sea Region programme on alueellisen yhteistyön rahoitusohjelma, joka tarjoaa rahoitusta Itämeren alueella aluetta parantaville uusille ja älykkäille ideoille. Ohjelman budjetti tällä rahoituskaudella 2021–2027 on 250 miljoonaa. Rahoitus tulee Euroopan aluekehittämisrahastosta. Tavoitteena ohjelmalla on muovata tulevista ideoista innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla parannetaan Itämeren alueen ihmisten elämää.  

Itämeren alueen ohjelman keskeiset tavoitteet perustuvat sellaisen ympäristön luomiseen, jonka avulla pystytään:  

 • Vastaamaan ja mukautumaan tulevaisuuden haasteisiin 
 • Tukemaan muutosta kohti vihreämpiä ja mukautumiskykyisempiä yhteiskuntia ja talouksia 
 • Tukemaan julkisia tahoja työssään, jotta he olisivat enemmän kansalaisten tukena 
 • Käynnistää alueiden välistä tiedon liikkuvuutta 

Ohjelmalla on neljä aihealuetta, joita se rahoittaa:  

 1. Innovatiiviset yhteiskunnat 
  • Kestävät taloudet ja yhteisöt: Kestävyydellä, resilienssillä, tarkoitetaan kykyä reagoida ulkoisiin häiriöihin, kuten vakaviin taantumiin ja rahoituskriiseihin, tiettyjen toimialojen laskusuhdanteisiin tai vakaviin terveyskriiseihin. Ohjelmalla kannustetaan toimiin, jotka auttavat välttämään ei-toivottuja ulkoisia vaikutuksia, kestämään niitä tai toipumaan niistä nopeasti. 
  • Reagoivat julkiset palvelut: Parannetaan organisaatiorakenteita ja -prosesseja, jotta voidaan vastata kansalaisten tarpeisiin ja tarjota vähemmän byrokraattisia ja kustannustehokkaampia julkisia palveluja.
 2.  Vesiälykkäät yhteiskunnat
  • Kestävät vesistöt: Parannetaan alueen vesivarojen tilaa ja tehdään vesivarojen hallinnasta kestävämpää. Näihin vesiin kuuluvat Itämeri, rannikkovedet ja sisävedet, kuten joet, järvet ja pohjavedet. 
  • Sininen talous: Tuetaan makean veden ja merivesien sekä merellisten resurssien kestävään käyttöön liittyviä toimia innovatiivisen liiketoiminnan kehittämiseksi koko alueella kehittyvillä ja vakiintuneilla aloilla. Näihin kuuluvat vesiviljely, sininen bioteknologia, merenkulku, kalastus sekä rannikko- ja merimatkailu. 
 3. Ilmastoneutraalit yhteiskunnat
  • Kiertotalous: Ohjelmalla tuetaan toimia, jotka helpottavat siirtymistä lineaarisesta resurssien käytöstä kiertokäyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään ilman, että ympäristöön kohdistuva paine kasvaa. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan on ulotuttava jätehuoltoa pidemmälle ja liityttävä vesihuoltoon, energiaan, liikenteeseen ja ympäristöön ja maankäyttöön. 
  • Energiasiirtymä: Ohjelmassa tuetaan toimia, joilla pyritään vähentämään alueen energiajärjestelmien hiilidioksidipäästöjä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ratkaisuilla lisätään energiatehokkuutta teollisuuden tuotantoprosesseissa sekä julkisessa ja yksityisessä rakennuskannassa. Ohjelmassa kannustetaan myös toimia, joilla lisätään uusiutuvan energian tuotantoa paikallisesti saatavilla olevista resursseista. 
  • Älykäs ja vihreä liikkuvuus (kestävä liikkuminen): Ympäristöystävällinen ja hyvin toimiva rajat ylittävä liikkuvuusjärjestelmä on elintärkeä alueen kehitykselle. Ohjelmalla tuetaan ihmisten ja tavaroiden sujuvaa liikkumista kaupunki- ja maaseutualueilla ja niiden välillä ja säästetään samalla resursseja lisäämällä tehokkuutta, integroimalla eri liikennemuotoja ja nopeuttamalla digitalisaatiota.
 4. Yhteistyöhallinto
  • Projektitietokanta: Tuetaan EU:n rahoittamien hankkeiden yhteistyötä projektitietokannan kautta. Nämä toimet tuovat eri hankkeiden tulokset rakenteellisesti Itämeren alueen sidosryhmille. Ne osoittavat, miten eri tulokset täydentävät toisiaan, ja hyödyntävät EU:n rahastojen välisiä vuorovaikutuksia. 
  • Makroalueellinen hallinta: Ohjelmasta tuetaan toimia, joilla pannaan täytäntöön ja vahvistetaan EU:n Itämeren aluetta koskevan strategian hallinto- ja viestintätoimia. Niillä helpotetaan poliittisia keskusteluja ja käynnistetään poliittisia muutoksia, luodaan verkostoja hankkeiden ja muiden aloitteiden kehittämiseksi EUSBSR-toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Ohjelman osallistuviin maihin kuuluvat Itämeren alueen maat eli Suomi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Etelä-Norja ja Koillis-Saksa. Ohjelmaa hallinnoi sen oma sihteeristö, joka on investitionbank Schleswig-Holstein (IB.SH) eli Schleswig-Holsteinin investointipankki Rostockissa Saksassa.

 

Esimerkkihankkeita Pirkanmaalta:

AREA21 (2017-2020) ja AREA21+ (2021) -hankkeet

AREA21 pyrki tarjoamaan uusia työkaluja energiatehokkuutta kehittäville tahoille kaupungeissa. Suomesta, Ruotsista, Virosta, Saksasta, Puolasta ja Venäjältä mukana olleet tahot kehittivät alueiden välistä yhteistyötä kaupunkirakenteiden energiankäytön strategisessa suunnittelussa. Tampereella toimenpiteitä tehtiin Härmälässä ja hanke tuki Hiilineutraali Härmälä 2030 -tavoitetta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,55 miljoonaa euroa, josta 1,89 miljoonaa euroa oli EU-rahoitusta.

Hankkeen kotisivut